Obveznosti zavezancev po uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 

Kdo je zavezanec za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo?

Zavezanec za ravnanje z odpadno embalažo je pravna oseba registrirana na območju RS, ki daje prvič embalirano blago ali embalažo (embalažo namenjeno za polnjenje na prodajnem mestu) na trg RS. Zavezanec za ravnanje z odpadno embalažo je:

— embaler

za embalirano blago, z namenom dajanja na trg RS ali lastne uporabe.

— pridobitelj embaliranega blaga

za embalirano blago pridobljeno iz drugih držav EU ali uvoženo iz tretjih držav, z namenom dajanja na trg (25. Člen Uredbe) ali z namenom lastne uporabe zaradi izvajanja dejavnosti in za to nima predhodnega slovenskega dobavitelja (34. Člen Uredbe).

— proizvajalec embalaže

za izdelke, ki so namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu in opravljajo funkcijo embalaže

— pridobitelj embalaže

za izdelke, ki jih slovenska pravna oseba pridobi iz drugih držav članic EU ali uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja na trg RS pri tem, da gre za embalažo namenjeno za polnjenje na prodajnem mestu.

.

Zavezanec ima obveznosti v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in sicer v obsegu naslednjih omejitev:

1. v kolikor zavezanec daje na trg RS manj kot 5t embalaže na leto mora:

— voditi evidenco dajanja embalaže na trg RS in dokazovati, da nima več kot 5 t

2. v kolikor zavezanec daje na trg RS več kot 5t embalaže in manj kot 15t embalaže mora:

— voditi evidenco dajanja embalaže na trg RS

— do 31.3. tekočega leta za preteklo leto podati »Izjavo zavezanca o več kot 5.000 kg in manj kot 15.000 kg celotne količine embalaže dane na trg v Sloveniji« in navesti letne količine

3. v kolikor zavezanec daje na trg RS več kot 15 t embalaže mora

— samostojno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in zagotavljati ustrezno prevzemanje odpadne embalaže od izvajalcev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in od končnih uporabnikov odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek ali

—  skleniti pogodbo z DROE v skladu s 26. Členom Uredbe, ki v imenu zavezanca zagotavlja ustrezno ravnanje z odpadno embalažo in izpolnjuje obveznosti v skladu z okoljskimi cilji, ki jih predpiše ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

.

Kaj so obveznosti zavezanca za ravnanje z embalažo?

— Redno prevzemanje odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek od izvajalcev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki

— Redno prevzemanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek od končnih uporabnikov, distributerjev ali trgovcev v zbirnih centrih

— Sklenitev pogodbe z DROE v skladu s 26. členom Uredbe, v kolikor jo je zavezanec obvezan skleniti, ker presega 15t embalaže dane na trg RS. Vsekakor pa lahko zavezanec sklene pogodbo z DROE tudi z manjšimi količinami in tako razbremeni morebitne trgovce pri vključevanju embalaže v sistem ravnanja z embalažo z izjavo, ki jo ima na računu ali dobavnici za dobavljeno ali prevzeto blago.

— Vodenje evidenc dajanja embalaže na trg RS

Evidenca je za zavezanca ena izmed ključnih obveznosti. Zajema natančno evidenco o embalaži dani na trg RS in sicer na podlagi prodaje izdelkov v skladu s 25. Členom Uredbe in na podlagi nastajanja odpadne embalaže pri zavezancu v skladu s 34. Členom Uredbe.

V kolikor nimate vzpostavljene evidence, se pozanimajte pri predstavniku družbe RECIKEL o metodah, načinu in vsebini evidence.

— Poročanje pogodbeni DROE, ki nato v imenu zavezanca opravlja storitve v obsegu, ki jih predpisuje Uredba.

rfwbs-slide