Novice

Poročanje o odpadkih za leto 2023

Poročanje o odpadkih za leto 2023

Poročanje o odpadkih za leto 2023

V skladu z Uredbo o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, najpozneje do 31. marca 2024, z uporabo aplikacije IS-Odpadki, predložiti poročila o odpadkih za leto 2023.

Kateri izvirni povzročitelj odpadkov mora oddati poročilo o odpadkih? 

Tisti izvirni povzročitelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je v preteklem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastalo 10 ton odpadkov ali več ali 5 kg nevarnih odpadkov ali več, mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o nastalih odpadkih in zagotovitvi ravnanja z njimi za preteklo koledarsko leto. V količine nastalih odpadkov iz prejšnjega stavka se ne štejejo količine tistih odpadkov, ki jih je izvirni povzročitelj odpadkov v preteklem koledarskem letu prepustil zbiralcu v skladu s posebnim predpisom, ki ureja ravnanje s posamezno vrsto odpadkov (komunalne odpadke). Poročilo o nastalih odpadkih in zagotovitvi ravnanja z njimi mora, ne glede na količino nastalih odpadkov, predložiti tudi tisti izvirni povzročitelj odpadkov, ki je v preteklem koledarskem letu zaposloval deset oseb ali več, ne glede na vrsto zaposlitve, in je vsaj eno pošiljko nastalih odpadkov oddal z evidenčnim listom.

 Agencija za okolje svetuje vsem zavezancem za predložitev poročil, da si pred njihovo pripravo skrbno preberejo vse informacije, pojasnila in navodila za registracijo, uporabo aplikacije IS-Odpadki in predložitev poročil ODP-nastajanje, ter da z njihovo oddajo ne čakajo do zadnjega dne. 

 Izvirni povzročitelji odpadkov predložite poročilo o nastalih odpadkih in zagotovitvi ravnanja z njimi (ODP-nastajanje) za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki

Za to morate biti registrirani kot uporabniki IS-Odpadki. Več informacij o poročilu ODP-nastajanje

 Za morebitna vprašanja in pomoč svetujejo uporabo poštnega predala isodpadki.arso@gov.si. Lahko pa se za pomoč in informacije obrnete tudi na podjetje RECIKEL preko maila: info@recikel.si